مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز؛ حمایت های مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور عامل موثر در نقش آفرینی لوله سازی در خط لوله گوره – جاسک بود

علی خنیفر؛مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز عنوان کرد؛موفقیت ما در پروژه استراتژیک گوره به جاسک از نتایج حمایت ها و تدبیر دکتر افتخاری مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری است.

حمایت های شبانه روزی بی دریغ ایشان از مجموعه لوله سازی اهواز و فولاد اکسین باعث شد چرخه ی تولید در استان شاهد حرکت بزرگی باشد که برای اولین بار ما بتوانیم تولید ورق های ترش را در کشور داشته باشیم که امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم احداث خط انتقال پروژه گوره به جاسک بودیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی خنیفر؛مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز: موفقیت ما در پروژه استراتژیک گوره به جاسک از نتایج حمایت ها و تدبیر دوکتر افتخاری مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری است

حمایت های شبانه روزی بی دریغ ایشان از مجموعه لوله سازی اهواز و فولاد اکسین باعث شد چرخه ی تولید در استان شاهد حرکت بزرگی باشد که برای اولین بار ما بتوانیم تولید ورق های ترش را در کشور داشته باشیم که امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم احداث خط انتقال پروژه گوره به جاسک بودیم.

علی خنیفر؛مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز: موفقیت ما در پروژه استراتژیک گوره به جاسک از نتایج حمایت ها و تدبیر دوکتر افتخاری مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری است

حمایت های شبانه روزی بی دریغ ایشان از مجموعه لوله سازی اهواز و فولاد اکسین باعث شد چرخه ی تولید در استان شاهد حرکت بزرگی باشد که برای اولین بار ما بتوانیم تولید ورق های ترش را در کشور داشته باشیم که امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم احداث خط انتقال پروژه گوره به جاسک بودیم.