رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی آبادان معرفی شد

صبح دیروز (شنبه) دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور طی حکمی دکتر سعید عباسی نیا را به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی آبادان منصوب کرد.
دکتر عباسی نیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و از اساتید فاضل و برجسته استان خوزستان در دو حوزه حقوق و نیز علوم قرآن و حدیث است .

فعالیتهای گسترده پژوهشی،آموزشی و اجرایی ایشان در استان های تهران ،قم و خوزستان بسیار گسترده بوده و همگان با این انتصاب شایسته اطمینان دارند که فعالیتهای بنیادین و اساسی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و … به وقوع خواهد پیوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

صبح دیروز (شنبه) دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور طی حکمی دکتر سعید عباسی نیا را به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی آبادان منصوب کرد.
دکتر عباسی نیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و از اساتید فاضل و برجسته استان خوزستان در دو حوزه حقوق و نیز علوم قرآن و حدیث است .

فعالیتهای گسترده پژوهشی،آموزشی و اجرایی ایشان در استان های تهران ،قم و خوزستان بسیار گسترده بوده و همگان با این انتصاب شایسته اطمینان دارند که فعالیتهای بنیادین و اساسی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و … به وقوع خواهد پیوست.

صبح دیروز (شنبه) دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور طی حکمی دکتر سعید عباسی نیا را به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی آبادان منصوب کرد.
دکتر عباسی نیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و از اساتید فاضل و برجسته استان خوزستان در دو حوزه حقوق و نیز علوم قرآن و حدیث است .

فعالیتهای گسترده پژوهشی،آموزشی و اجرایی ایشان در استان های تهران ،قم و خوزستان بسیار گسترده بوده و همگان با این انتصاب شایسته اطمینان دارند که فعالیتهای بنیادین و اساسی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و … به وقوع خواهد پیوست.

صبح دیروز (شنبه) دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور طی حکمی دکتر سعید عباسی نیا را به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی آبادان منصوب کرد.
دکتر عباسی نیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و از اساتید فاضل و برجسته استان خوزستان در دو حوزه حقوق و نیز علوم قرآن و حدیث است .

فعالیتهای گسترده پژوهشی،آموزشی و اجرایی ایشان در استان های تهران ،قم و خوزستان بسیار گسترده بوده و همگان با این انتصاب شایسته اطمینان دارند که فعالیتهای بنیادین و اساسی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و … به وقوع خواهد پیوست.