حضور فرماندار مسجدسلیمان در بین کسبه بازار مرکزی و بازدید از روند رعایت پروتکل های بهداشتی

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ،عصر امروز(شنبه)دکتر پاکدل فرماندار این شهرستان در جمع کسبه بازار نمره ۱ حضور پیدا کرد و از نزدیک دغدغه های آن ها را جویا شد.
فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی  تاکید نمود و از صبوری و همکاری بازاریان در ایام محدودیت های اصناف تشکر کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ،عصر امروز(شنبه)دکتر پاکدل فرماندار این شهرستان در جمع کسبه بازار نمره ۱ حضور پیدا کرد و از نزدیک دغدغه های آن ها را جویا شد.
فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی  تاکید نمود و از صبوری و همکاری بازاریان در ایام محدودیت های اصنافبه گزارش پایگاه خبری باران سرخ،عصر امروز(شنبه)دکتر پاکدل فرماندار این شهرستان در جمع کسبه بازار نمره ۱ حضور پیدا کرد و از نزدیک دغدغه های آن ها را جویا شد.
فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی  تاکید نمود و از صبوری و همکاری بازاریان در ایام محدودیت های اصنافبه گزارش پایگاه خبری باران سرخ،عصر امروز(شنبه)دکتر پاکدل فرماندار این شهرستان در جمع کسبه بازار نمره ۱ حضور پیدا کرد و از نزدیک دغدغه های آن ها را جویا شد.
فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی  تاکید نمود و از صبوری و همکاری بازاریان در ایام محدودیت های اصنافبه گزارش پایگاه خبری باران سرخ،عصر امروز(شنبه)دکتر پاکدل فرماندار این شهرستان در جمع کسبه بازار نمره ۱ حضور پیدا کرد و از نزدیک دغدغه های آن ها را جویا شد.
فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی  تاکید نمود و از صبوری و همکاری بازاریان در ایام محدودیت های اصنافبه گزارش پایگاه خبری باران سرخ،عصر امروز(شنبه)دکتر پاکدل فرماندار این شهرستان در جمع کسبه بازار نمره ۱ حضور پیدا کرد و از نزدیک دغدغه های آن ها را جویا شد.
فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی  تاکید نمود و از صبوری و همکاری بازاریان در ایام محدودیت های اصناف