بابک طهماسبی مدیر هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس:مالکان لوله سازی خوزستان را به نشست حضوری در هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس جهت  مشخص شدن صحت و سقم ادعاهای مطروحه و نیز جلوگیری از جنجال بیشتر و ایجاد مودت و همدلی دعوت می نمایم

بابک طهماسبی مدیر هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس:مالکان لوله سازی خوزستان را به نشست حضوری در هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس جهت  مشخص شدن صحت و سقم ادعاهای مطروحه و نیز جلوگیری از جنجال بیشتر و ایجاد مودت و همدلی دعوت می نمایم
ظرف چند روز گذشته دو مدعی مالکیت شرکت تعطیل  شده ی لوله سازی خوزستان آقایان فرخ پیام و عشق فروشانی ادعاهایی در خصوص مالکیت و نیز دلایل تعطیلی و ورشکستگی این شرکت تولیدی در فضای مجازی و رسانه ها مطرح کردند که این موضوع سبب ایجاد دوقطبی در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی و نتیجتا” ورود دستگاه قضایی به موضوع گردیده است.
لذا با توجه به اینکه صحت و سقم گفته های هر دو بزرگوار برای افکار عمومی مشخص و مبین نیست و از آنجا که اینگونه دعواها و مقصر جلوه دادن های طرفین سودی به حال هر دو عزیز و کارگران زحمتکش ندارد لذا هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس رسما” از هر دو عزیز دعوت می نماید تا در یک تاریخ مشخص با حضور در دفتر هلدینگ خلیج فارس به ایراد اصل موضوع و نیز بررسی راههای حل و فصل موضوع با همدلی و بدون جار و جنجال های موجود اقدام نمایند.
چرا که ادامه ی موضوع به حالت فعلی جز جدالی بی نتیجه و بدون دستاورد برای مالکین محترم و کارگران شریف نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.
امید است که هر دو مالک عزیز که طبق شنیده ها  هر دو نیز از کارآفرینان زحمتکش و دلسوز  نیز می باشند با روش های عقلانی تر و استفاده از تجارب ذیقیمت خود به توافقی پایدار و شایسته که در آن هم منفعت خود و هم سود؛خیر و صلاح کارگران لحاظ باشد به جنجال های بی حاصل بوجود آمده پایان دهند .